FC Tempo Praha

Pořiďte si Penaltu!

6.6.2018 11:12   redakce  

Projekt TEMPO SOBĚ má před sebou jeden z vrcholů. Bude se dražit druhé penaltové políčko I/3.

TEMPO SOBÉ - stav k 6.6.2018 TEMPO SOBÉ - stav k 6.6.2018
Zájemci se mohou hlásit od středy 13. června do soboty 16. června do začátku ohňostoje v rámci oslav 90 let ve 22 hodin.

Pro připomenutí: popis a stav projektu TEMPO SOBĚ najdete na tomto odkazu.

Pravidla dražby (jsou dlouhá, ale nutná, abychom vyhověli legislativě):

I. Úvodní ustanovení
1. Předmětem dražby je možnost stát se Patronem pole I/3 nového hřiště FC Tempo Praha, tedy pole, na kterém se nachází značka pokutového kopu (dále jen jako „Penalta“). 

2. Organizátorem dražby je FC TEMPO PRAHA, z.s., se sídlem Ve Lhotce 1045/3, 142 00 Praha 4, IČ: 00536288, zapsaný v rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka č. 156 (dále jen "Organizátor").

3. Dražba bude probíhat od 13. června 2018 9.00 hodin do 16. června 2018 22.00 hodin prostřednictvím e-mailové adresy info@fctempo.cz nebo sms zpráv zaslaných na tel. č. 737 207 449 nebo 606 855 136 a dne 16. června 2018 v čase od 16.00 do 22.00 rovněž učiněním osobní nabídky panu Liboru Koubkovi nebo Petru Dedkovi v areálu FC TEMPO PRAHA z.s v průběhu oslav 90. výročí založení klubu. Průběžné výsledky dražby budou uveřejněny na internetových stránkách provozovaných organizátorem www.fctempo.cz a na facebooku FC Tempo Praha.

4. Cílem dražby je získání finanční podpory pro dokončení výstavby nového hřiště FC Tempo Praha, jak je blíže popsáno v projektu TEMPO SOBĚ. 

FC Tempo Praha - SK Aritma Praha 13:0 FC Tempo Praha - SK Aritma Praha 13:0
II. Průběh dražby
1. Dražba začíná 13. června 2018 v 9:00 (k dříve zaslaným nabídkám se přihlíží).

2. Základní – vyvolávací cena Penalty je 8.000,- Kč. Minimální výše příhozu je 100,- Kč.

3. Účastníci dražby mohou "přihazovat" – tedy posílat Organizátorovi své závazné návrhy ceny převyšující aktuálně nejvyšší cenu dvěma způsoby, a to:
(a) na e-mailovou adresu info@fctempo.cz; nebo
(b) sms zprávou na tel. č. 737 207 449 nebo 606 855 136.
(c) osobně prohlášením učiněným v čase od 16.00 do 22.00 rovněž učiněním nabídky osobně panu Liboru Koubkovi nebo Petru Dedkovi v areálu FC TEMPO PRAHA z.s.
(dále jen jako „nabídkové zprávy“)
Obsahem nabídkové zprávy musí být: jméno a příjmení (název firmy), bydliště (nebo sídlo) a kontaktní e-mailová adresa a nabídková cena. Například: 
„František Tempák, bytem Lhotecká 3, 140 00 Praha 4 – Za penaltu nabízím částku 10.000,- Kč“.
Účastník může uvést, že chce v dražbě vystupovat pod přezdívkou, kterou uvede v nabídkové zprávě. V takovém případě bude totožnost účastníka zveřejněna až po skončení dražby, pokud bude jejím vítězem.

4. O pořadí nabídek se stejnou částkou rozhoduje čas jejich doručení. Organizátor bez zbytečného odkladu po obdržení nabídkové zprávy vyrozumí účastníka stejným způsobem (e-mailem nebo sms) o přijetí jeho nabídkové ceny a také o tom, zda se jedná v daném okamžiku o nabídku nejvyšší. To pro případ, že by došlo k doručení dvou či více nabídek dříve, než budou zveřejněny na webových stránkách a facebooku. Aktuálně nejvyšší cenovou nabídku s uvedením účastníka či jeho přezdívky Organizátor vždy uveřejní na www.fctempo.cz a facebooku.

5. Pokud se údaje uvedené účastníkem ukáží pro dražbu nepostačujícími, Organizátor vyzve účastníka k doplnění. Pokud nebude provedeno nebo pokud se údaje ukáží nepravdivými, návrh z dražby vyřadí a vyrozumí o tom účastníka.

6. Každý účastník může v průběhu dražby zaslat i více nabídek (tedy může přihazovat opakovaně), přičemž platí, že platný je vždy návrh nejvyšší.

7. Návrhy může účastník posílat v době, kdy dražba probíhá, a to až do skončení dražby. 

8. Konec dražby je stanoven na sobotu 16. června 2018 ve 22.00 hodin. 

Jestliže však některý z účastníků předloží nabídku (přihodí) v posledních pěti minutách před uplynutím časového limitu, dražba se automaticky prodlouží o dalších pět minut od okamžiku uveřejnění tohoto aktuálně posledního příhozu na webových stránkách www.fctempo.cz a facebooku. Pokud nabídka dalšího z účastníků tuto aktuálně nejvyšší nabídku převýší, dražba se znovu prodlouží o další pět minut od uveřejnění posledního příhozu, a to až do doby, kdy poslední nejvyšší nabídku nikdo nenavýší svým příhozem po dobu pěti minut. Teprve potom dražba končí a vítězem se stává účastník, který přihodil nejvyšší částku.

9. Organizátor do tří pracovních dnů po ukončení dražby vyzve jejího vítěze, tedy účastníka, který učinil nejvyšší nabídku, k provedení úhrady a předá mu certifikát a potvrzení o poskytnutí daru. 

10. V případě, že vítěz dražby odmítne zaplatit nabídnutou cenu ve stanovené lhůtě, může Organizátor vyzvat druhého, popř. dalšího účastníka v pořadí k zaplacení nabídnuté ceny, v takovém případě se účastník, který uhradil cenu, stává vítězem akce. 

III. Zveřejnění pravidel
1. Tato pravidla budou po celou dobu trvání dražby zveřejněna na internetových stránkách stránkách www.fctempo.cz.
2. Organizátor si vyhrazuje právo změny těchto pravidel v případě, kdy toho bude třeba k zajištění jasného a korektního průběhu dražby.

Fotogalerie

kompletní galerie (počet:1)